O nás

PROSPE se zabývá specifickou prevencí zacílenou především na děti v MŠ, žáky ZŠ a studenty SŠ

Obecným posláním PROSPE je vytvářet a poskytovat programy školské všeobecné a selektivní primární prevence na školách a v školských zařízeních na území hl. města Prahy či jejího blízkého okolí. Dále PROSPE zprostředkovává pomoc klientům v tíživé životní situaci, podílí se na vzdělávání rodičů i pedagogů v oblasti rizikového chování a realizuje adaptační výjezdy pro školy na začátku školního roku s nově utvořenými školními kolektivy.

PROSPE vzniklo v roce 2005 mimo jiné v reakci na ukončení činnosti projektu primární prevence zastřešované organizací Drop-In. Vedení projektu i jeho lektoři vnímali pokračování v realizaci preventivních programů jako významné a smysluplné, rozhodli jsme se tedy navázat na probíhající aktivity pod jinou právní formou. PROSPE tedy převzalo některé dřívější závazky, které překračují dobu historie organizace. Spolupracujeme se školami na území Hlavního města Prahy a Středočeského Kraje.

tym

Základním cílem je předcházení a minimalizace negativních důsledků rizikového chování. 

Poskytujeme:

Programy všeobecné primární prevence si kladou základní cíl, kterým je:

  • předcházení různým druhům rizikového chování jako je agrese, užívání návykových látek, šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus a další.

Programy selektivní primární prevence si kladou za cíl:

  • rozvíjet protektivní faktory, které zabraňují rozvoji možného rizikového chování v kolektivu se zvýšenou hrozbou vzniku, resp. rozvoje toho rizikového chování v kolektivu.

Programy indikované primární prevence si kladou za cíl:

  • zastavit již probíhající rizikové chování a vrátit chování jedince či jedinců do stavu společenské normy.

PROSPE pracuje s pěti cílovými skupinami. Věkové kritérium programů PROSPE je:

a) Předškolní věk (3-6 let),

b) Mladší školní věk (6-12 let),

c) Starší školní věk (12-15 let),

d) Mládež (15-18 let)

Všeobecná prevence převažuje u prvních věkových kategorií a se zvyšujícím se věkem se mění v selektivní prevenci a indikovaný program. 

Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání problémových situací, program usiluje i o zapojení jejich rodičů a pedagogů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly a přispět ke změně klimatu rodiny i školy.

Služby vždy respektují specifika dané cílové skupiny a přizpůsobují konkrétní náplň programu především vytvořené zakázce a věku účastníků.

Snažíme se zachytit možné obtíže už prvních fázích rozvoje varovných symptomů a motivovat zainteresované osoby k hledání odpovídající pomoci. Pokoušíme se o těsnější propojení jednotlivých složek systému prevence, především školy, městského úřadu a relevantních organizací, což by pomohlo usnadnit předpokládané včasné intervence.

Idea programu se opírá o fakt, že efektivní prevence rizikového chování je možná pouze při souběžném působení nejen na dospívající děti a mládež, ale také na jejich širší vztahové okolí. Právě ve významných vztazích se formuje dospívající osobnost, případné frustrace v těchto vztazích získané pak volají po hledání kompenzace, která má mnohdy destruktivní formu. Kromě přímé práce s dětmi, zaměřené na posilování pozitivních postojů a zvládání problémových situací, tak program usiluje o co nejširší zapojení jejich rodičů a pedagogů, s cílem korigovat možné nevyhovující výchovné styly a přispět ke změně klimatu rodiny i školy..

googlec853671aa14d72d0.ht

<meta name="google-site-verification" content="fdlAjQaGyjy6155NoXvseqQsmfphgGSZPdi6hC5b8xU" />ml