Etický kodex a práva

Obsah

 

 

Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzikcký stav a socioekonomické možnosti.

 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA PROJEKTU PROSPE

Etické zásady obecně

 1. Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v etickém kodexu Práv pacientů. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.
 2. Člen týmu ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, pohlaví, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 3. Člen týmu ctí právo jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu s profesionálními povinnostmi i se zákonem.
 4. Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud jeho projevem dochází k omezení takového práva u druhých osob.
 5. Člen týmu usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně služeb a poskytuje pouze ty služby, které odpovídají standardům primárně preventivních programů a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků.
 6. Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě dovedností, znalostí a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.
 7. Profesionální odpovědnost má přednost před osobními zájmy.

 

Etické zásady ve vztahu ke klientům

 1. Člen týmu respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.
 2. Člen týmu jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů.
 3. Člen týmu pracuje se stejným úsilím a bez jakékoli formy diskriminace se všemi klienty. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost pro zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu, případně bez souhlasu jeho zákonného zástupce. Pokud používá získané informace (zejména ve zprávách o průběhu programu, případně ke studijním či jiným účelům), vždy garantuje anonymitu osobních a citlivých údajů.
 4. Člen týmu je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dověděl v souvislosti  s prací v projektu PROSPE a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.
 5. Člen týmu hledá možnosti, jak zainteresovat klienta (případně jeho vztahové okolí) do řešení jeho problému.
 6. Člen týmu se snaží zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci a zároveň uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.
 7. Člen týmu je povinen nabídnout klientovi specializovaný typ péče, pokud je podle jeho úsudku a znalostí pro klienta v dané chvíli vhodnější.
 8. Člen týmu je povinen zabraňovat jakémukoli zneužití klientů k osobnímu prospěchu. Získaných kontaktů a informací využívá pouze v souladu s cíli projektu, zejména se vyvaruje navazování sexuálních kontaktů s klienty, případně jejich rodinou, a jiných forem zneužití moci, jako je psychické či fyzické násilí, porušení práva na soukromí a práva na osobní svobodu.

 

Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

 1. Člen týmu plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k o.s. PROSPE. Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souladu s tímto kodexem.
 2. Člen týmu se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na zvyšování kvality a efektivity nabízených služeb.
 3. Během výkonu práce neužívá člen týmu žádné psychotropní látky.

 

Etické zásady kolegiality

 1. Člen týmu respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi, čímž zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb.
 2. Člen týmu respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem
 3. Člen týmu je povinen konstruktivně spolupracovat s kolegy, odborníky a dalšími osobami (učitelé, rodiče atd.), kteří jsou v následném kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče odborníkovi z jiného zařízení, pak jej - po písemném souhlasu klienta nebo jeho zákonného zástupce - může informovat o dosavadním průběhu péče.
 4. Člen týmu upřednostňuje týmovou práci před individuálním pojetím služby a separací.

 

Etické zásady odbornosti a povolání

 1. Člen týmu dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.
 2. Člen týmu se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a v rámci svých možností brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání a průpravy.
 3. Člen týmu je zodpovědný za své další vzdělávání v oboru, což je předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb.
 4. Člen týmu vykonává práci v dohodnuté době.
 5. Členů týmu se týká ohlašovací povinnost pouze v případech stanovených zákony ČR.

 

Postupy při řešení etických problémů

 1. Členové týmu zkoumají a definují situace, při kterých by  v souvislosti s poskytováním programů mohlo dojít k porušování práv klientů, a seznamují s těmito situacemi celý tým. Následně pak jsou vytvářeny nástroje a stanovována taková pravidla a opatření, která efektivně brání zneužití moci a postavení organizace ve vztahu ke klientům.
 2. Závažné i méně závažné etické problémy se řeší v rámci podávání zpětné vazby mezi lektory bezprostředně po proběhlém programu, dále v rámci porad týmu a interní supervize. Každý člen týmu má možnost diskutovat a analyzovat problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.
 3. Úkolem externí supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.
 4. Pokud člen týmu nemá možnost řešit své etické problémy uspokojivým způsobem v rámci týmu a supervize, obrací se na sekci primární prevence A.N.O. nebo jinou zastřešující odbornou společnost.

 

 

Práva a povinnosti klientů

            Práva klientů vyplývají z uvedeného Etického kodexu. Předem definovaný soubor práv je klientům sdělený během prvního bloku programu primární prevence, čímž je zaručena jejich dostatečná informovanost. Zmíněný soubor práv je uvedený v kapitole Etický kodex pracovníka o. s. Prospe. Jeho součástí jsou i informace o postupu při podání stížnosti. Je vhodné, aby lektoři při konkrétní práci se skupinou klientů měli na paměti následující praktické zásady:

1.     Klient má právo na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, socioekonomické či kulturní charakteristiky: Což neznamená, že některé charakteristiky klienta nevyžadují specifický přístup nebo zvláštní pozornost, aby se podpořila rovnost příležitostí (princip ekvity) nebo že klient má automatický nárok na využívání služby, pro niž není indikován.    

2.      Klient má právo na elementární lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou (včetně svědomí a přesvědčení) i majetkovou.

3.      Klient má právo ochrany svého zdraví:  Což neznamená, že klientovou povinností není dopřát stejné právo ostatním.

4.      Klient má právo na své soukromí: nesmí být podroben tlaku či manipulaci, aby mluvil o záležitostech spojených s jeho soukromím, ani být stavěn do takových situací, které takovou manipulaci implikují. Otevřenost je daná vlastním rozhodnutím klienta, nejvhodnějším prostředkem k jejímu posílení je navození odpovídající atmosféry.

5.      Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost: a to i v případech, kdy jeho rozhodnutí komplikují průběh programu. Obvykle je ovšem respektování vlastní odpovědnosti klientů cestou k navázání spolupráce a otevřenosti.

6.      Klient má právo být jemu srozumitelným způsobem informován o programech primární prevence, jejich metodách, rozsahu, trvání a pravidlech (včetně např. důvěrnosti informací apod.) do té míry, aby na ně mohl vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně spolurozhodovat o tom, čeho a jak se chce zúčastnit. Tato zásada „informovaného souhlasu“ či „informovaného spolurozhodování“ neznamená, že se lektoři zříkají své odbornosti a povinností z ní vyplývajících. 

7.      Klient má právo kdykoli se programu nezúčastnit, a to i proti doporučení lektora a bez dalších negativních důsledků pro sebe. Tato zásada neznamená, že budeme v takových situacích jednat formálně a nepokusíme se pracovat s klientovou motivací, vyjednávat a přesvědčovat.

 

 

Práva dětí při programu

 

Tvoje práva při programech primární prevence

 1. Máš právo, abychom se k Tobě chovali stejně jako ke všem ostatním, bez ohledu na to jaké jsi národnosti, jak vypadáš, co máš rád a podobně.
 2. Máš právo se tady cítit bezpečně a to jak tělesně, tak i duševně. Nikdo nemá právo Ti jakkoli ubližovat. Máš právo na to, abychom Ti říkali Tvým jménem.
 3. Máš právo říkat jen to, co opravdu chceš. Máš právo nehovořit o svém soukromí a o tom, co prožíváš, pokud si nemyslíš, že je to vhodné.
 4. Bereme Tě jako člověka, který je důležitý, samostatný a odpovědný.
 5. Máš právo být srozumitelně informován o tom, jaké je téma programu, jak bude program probíhat, co a jak budeme dělat. Také máš právo vědět, do jaké míry jsou informace na programu důvěrné: lektoři mají povinnost informovat další osoby, když se dozvědí o nějakém porušení zákona. Jde např. o týrání, krádeže, nebo přechovávání drog. O důvěrných informacích jinak mohou lektoři mluvit jen ve svém týmu. Máš právo se rozhodnout, jak moc se do programu zapojíš a co všechno řekneš.
 6. Máš právo se programu nezúčastnit, přičemž to pro Tebe nebude mít žádný špatný dopad. Máš možnost kdykoli při programu říci, že se nechceš zúčastnit dané aktivity. Můžeš si sednout stranou a zapojit se později do další „hry“, bude-li to struktura programu umožňovat.
 7. Máš právo si stěžovat a být informován o tom jak si stěžovat. Nejjednodušší je stěžovat si u svého třídního učitele, případně ředitele, protože oni ví, jak se v takovém případě zachovat. Můžeš se také obrátit na své rodiče. Je také možné stěžovat si i lektorovi. Můžeš říci, co se Ti nelíbilo a oni to budou řešit. Do jednoho měsíce Ti bude sděleno jak se situace vyřešila. Na požádání dostaneš od kohokoli výše řečeného přesný popis toho jak je možné si stěžovat. Máš právo na to, aby se podáním stížnosti nijak nezhoršilo jednání lektorů k Tobě. Při hodnocení programu je dobré napsat nebo říci jaké jsou Tvoje potřeby, problémy a výhrady a lektoři se tím budou zabývat. Lektoři jsou rádi, když se dozví nejen to, co bylo dobré a přínosné, ale také to, co se Ti nelíbilo, aby to mohli změnit a zlepšit.
 8. Při hodnocení programu je dobré napsat nebo říct jaké jsou Tvoje potřeby, problémy a výhrady a lektoři se tím budou zabývat. Lektoři jsou rádi, když se dozví nejen to, co bylo dobré a přínosné, ale také to, co se Ti nelíbilo, aby to mohli změnit a zlepšit.
 9. Máš právo na to, abychom Ti řekli jak danou situaci vnímáme a otevřeně se o tom bavili.
 10. Máš-li nějaký problém a důvěřuješ lektorovi, že by ti mohl poradit co s ním, máš právo se s lektorem sejít po skončení programu. Pokud se vám během jednoho setkání nepodaří vymyslet nějaké řešení, je pro další setkání potřeba souhlas tvých rodičů, případně zákonného zástupce.