Aktuality

Růstové skupiny pro děti a dospívající

Od září 2019 znovu otevíráme růstovou skupinu pro žáky 1. i 2. stupně a nadále také růstovou skupinu pro studenty středních škol. 

Paralelně s růstovou skupinou nabízíme i skupinu pro rodiče žáků zařazených do růstových skupin. Tato skupina pro rodiče je zaměřena na posílení výchovných kompetencí, sdílení výchovných obtíží a vzájemnou podporu. Skupinu povede Mgr. Kristina Pernicová

Předpokládaný začátek skupinových setkání bude koncem září, počátkem října. Více informací k růstovým skupinám Vám podá Mgr.Michaela Titmanová na tel: 731891334.

Více informací níže:

přihláška pro děti od 2. do 9. stupně ZŠ
informace pro studenty středních škol

přihláška

informace pro rodiče žáků 2.-5. tříd

informace pro rodiče žáků 6.-9. tříd

přihláška

 

 

 

Růstová skupina pro děti - rozšiřování skupiny

V současné době rozšiřujeme růstové skupiny pro žáky ZŠ běžící od září 2016.

V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

Mgr. Michaela Titmanová - tel: 731 891 334

Mgr. Kristina Pernicová - tel: 602 738 028

 

 

Vážení rodiče, vážení učitelé,

chcete, aby Vaše dítě trávilo smysluplně čas a rozvíjelo se? Má Vaše dítě potíže se začleňováním do kolektivu – je ostýchavé, nebo naopak až příliš živé? Má obdobné potíže některý z Vašich žáků? Máte obavu, že by se mohlo/mohl dostat do problémů ve škole i mimo ni? Nachází se Vaše rodina v obtížné situaci a Vy máte obavu, jak ji Vaše dítě zvládne? Máte takovou rodinu ve svém okolí?

Od září 2016 otevíráme růstovou skupinu - skupinu osobnostního rozvoje pro děti!

 

 

1. 3. 2014

Certifikační řízení

 

Prospe získalo certifikát s platností od 28.2. 2014 do 28.2. 2019 na všeobecnou a selektivní prevenci.

Všeobecná prevence pro MŠ a 1. - 9. třídy ZŠ

Selektivní prevence pro 4. - 9. třídy ZŠ a SŠ

 

1.1.2014

K 1.1. 2014 změnilo PROSPE o.s. svou právní formu a stalo se spolkem podle zákona č. 83/1990Sb. Tato změna právní formy nikterak nebrání PROSPE naplňovat skrze své zaměstnance poslánÍ a cíle jako doposud.
V následujících dnech bude docházet k formálním změnám, zejména v přejmenování z PROSPE o.s. na Spolek PROSPE. Děkujeme za trpělivost a pochopení a těšíme se na další spolupáci.
 

 

23.9.2013

Podali jsme žádost o certifikace programů pro všeobecnou a selektivní primární prevenci rizikového chování.

 

20.9.2013

1.11.2013 se opětovně otevírá seminář k metodice Katka.

Místo: Vyšehradská 43, 1. patro od 8 do 14.30h.

Termín uzávěrky je 18.10.2013.

Přihlášku a další info naleznete zde.

 

 

20.11.2012

Prohlášení PROSPE o.s. k mimořádné situaci spojené s realizací služeb v rámci podlimintí veřejné zakázky "Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách", číslo smlouvy 02/OSVZ/2008

 

   Začátkem školního roku 2012/2013 bylo ze strany PROSPE o.s. pozastaveno poskytování služeb předmětných výše uvedené podlimitní veřejné zakázce. Protože se jednalo o velmi mimořádnou situaci, považujeme za důležité tuto veřejně objasnit.

   PROSPE o.s. realizuje služby předmětné výše uvedené zakázce již pátým rokem. Spolupráce se školami byla zprvu velmi obtížná, což bylo z našeho pohledu dáno zejména tím, že školy dostaly zadání realizace programů primární prevence ve spolupráci s PROSPE o.s.od svých nadřízených orgánů. Důležitý předpoklad zdárné spolupráce, dobrovolnost, tedy nebylnaplněn.

Přes prvotní potíže, řešené dlouhým a pro obě strany náročným vyjednáváním a objasňováním vzájemných očekávání a možností, podařilo se během prvního roku vytvořit ovzduší svědčící dobré spolupráci. Ta se během dalších let začala prohlubovata jejím základem, zprvu tvořeným výhradně formálními dohodami, se stala důvěra. A právě důvěra je jedním ze základních pilířů efektivně vedené prevence rizikového chování. V praxi se proměna vztahu mezi školami a PROSPE o.s. projevila například ve výraznější sdílnosti a otevřenosti pedagogů vůči lektorům, čímž se mimo jiné dosahuje včasnějších „záchytů“ rizikového chování mezi dětmi.

   Úřad městké části Praha 14 byl po dobu prvních tří let velkou oporou při vytváření pozitivních vztahů mezi školami a námi jako poskytovateli služby. Posiloval dobrou pozici PROSPE o.s.na školách a pomocí Týmu pro supervizi pomáhal řešit problémové situace ve prospěch jak naší organizace, tak škol.

   Ve čtvrtém roce spolupráce začalo mít PROSPE o.s. potíže s financováním některých aktivit, zejména koordinační činnosti celého projektu. Do koordinační činnosti patří porady, supervize, intervize, náhledy vedoucího pracovníka na programech, zajištění efektivní a flexibilní komunikace mezi lektory a školami, případně s nadřízenými orgány škol. Vzhledem ktomu, že právě funkčnost těchto nástrojů zajišťuje trvalou kvalitu služby, informovalo PROSPE o.s. o svých potížích MČ P14 s žádostí o finanční výpomoc. Tato žádost bylana jaře roku 2012 zamítnuta. Informovali jsme tedy MČ P14, že služby předmětné zakázce odvedeme samozřejmě v plném rozsahubez jejich ohrožení,nicméně že může dojít ke snížení kvality v souvislosti s nedostatkem financí. Naším záměrem bylo informovat samotné školyjako koncové klienty, nicméně MČ P14 nám nabídla možnost zúčastnitse soutěže ve věci vypsané poptávky na analýzu fungování prevence na školách MČ P14, což by mělo PROSPE o.s. přinést finanční prostředky. Na tvorbě této poptávky se PROSPE o.s. podílelo. Vzhledem k tomu, že poptávku nakonec vysoutěžilo jiné zařízení, nepříznivá finanční situace PROSPE o.s. se nezměnila.

   Také došlo k personálním změnám v Týmu pro supervizia ten v novém složení schvaloval Závěrečnou zprávu o aktivitách realizovaných v rámci podlimintní veřejné zakázky za rok 2010/2011. Se schválením zprávy nebyla žádná potíž a tato byla bez připomínek odsouhlasena stejně jako zprávy předešlé.

   Potíže začaly provázet schválení zprávy za školní rok 2011/2012. První připomínkování proběhlo od zadavatele, kdy se PROSPE o.s. snažilo zapracovat vznesené požadavky v rámci dat, která mělo k dispozici. Další připomínky vzešly z jednání Týmu pro supervizi. Tyto byly bohužel vágního charakteru, nebyly v souladu s požadavky v rámci smlouvy mezi MČ P14 a PROSPE o.s. a po metodologické stránce vyžadovaly po PROSPE o.s. spekulativní hodnocení situace na jednotlivých školách. Vzhledem k tomu, že na odsouhlasení zprávy je vázáno uvolnění platby za již odvedené služby a toto odsouhlasení bylo odsouváno připomínkami ke zprávě, dostalo se PROSPE o.s. do ještě větších finančních obtíží, které již přinášely riziko nejistoty možnosti zaplatit svým pracovníkům za odvedenou práci. PROSPE o.s. tedy o situaci informovalo zadavatele a předneslo prosbu o součinnost. Jelikož zadavatel na prosbu nereflektoval, rozhodli jsme se v kontextu irelevantních připomínek k Závěrečné zprávě, na jejichž základě bylo zadržováno vyplacení platby za již poskytnuté služby, další poskytování služeb do vyřešení situace pozastavit.

   Následující týdny PROSPE o.s. jednalo s MČ P14 o řešení situace. Zaslali jsme vyjádření k připomínkám Týmu pro supervizi (3.10.2012) spolu s upravenou a zčásti doplněnou Závěrečnou zprávou a žádali zadavatele o urychlené projednánívěci a odsouhlaseníZávěrečné zprávy tak, aby poskytnuté služby mohly být zaplaceny. Vzhledem k tomu, že tato žádost nebyla reflektována a průtahy nadále pokračovaly, podali jsme stížnost na postup konkrétních úředníků starostovi MČ P14. Ten ohodnotil stížnost jako neoprávněnou a za dotyčné úředníky se postavil. Následně se sešel Tým pro supervizi (30.10.2012), přehodnotil dříve vznesené připomínky k Závěrečné zprávě a vznesl jiné, které již byly v souladu se smlouvou 02/OSVZ/2008. PROSPE o.s. vznesené připomínky do Závěrečné zprávy zapracovalo a tato byla následně odsouhlasena a mohlo dojít k zaplacení odvedených služeb.

   Nutno říci, že z průběhu celé situace my, jako poskytovatel služeb, vyvozujeme značné nejistoty pro další spolupráci se zadavatelem. Proto bude PROSPE o.s. následně s Úřadem MČ P14 jednat o nutnosti zapracovat ke smlouvě ve formě dodatku jednoznačné požadavky na znění Závěrečné zprávy a případně další potřebná zpřesnění, která z jednání mohou vyplynout. Tím chceme zamezit rizikům vyplývajícím z aktuální vzájemné nedůvěry mezi PROSPE o.s. a MČ P14 a především chceme zajistit školám, jakožto koncovým klientům, příjem kvalitních služeb neohrožených komunikačními či jinými problémy mezi zadavatelem a poskytovatelem.

 

V Praze dne 20.11.2012                                                    Mgr. Michaela Titmanová

                                                                       Statutární zástupce a ředitelka PROSPE o.s.

 

20.12.2010

Certifikační řízení

Začali jsme se připravovat na obnovení certifikace a v prosinci 2010 jsme zažádali o provedení certifikačního řízení programu primární prevence užívání návykových látek.

Zrušením IPPP byli všechny certifikace pozastaveny. Prospe byla certifikace za základě prohlášení MŠMT prodloužena a to do té doby, než se certifikační řízení obnoví.