NABÍDKA SLUŽEB

1.  Komplexní dlouhodobé programy primární prevence

2.  Jednorázové besedy pro děti a dospívající

3.  Poradenství pro pedagogické pracovníky a rodiče

4.  Individuální konzultace

5.  Zprostředkování kontaktů na odborná zařízení

6.  Poradenství při tvorbě preventivních programů školy

7.  Poradenství při získávání finančních prostředků na preventivní programy

 

Rozdělení podle cílových skupin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Programy všeobecné primární prevence

jsou určeny školním třídám bez výrazného výskytu rizikového chování, a když, tak na úrovni ojedinělých experimentů. U této skupiny není zaznamenána či prokázána žádná zdravotní ani sociální zátěž a nejsou patrné žádné další komplikující faktory. Je určen především pro děti mateřských škol a žáky základních škol.

Základním cílem jepředcházení různým druhům rizikového chování jako je agrese, užívání návykových látek, šikana, kyberšikana, xenofobie, rasismus a další.

Program dlouhodobé primární prevence pro děti 

Cílová skupina: předškolní děti ve věku od 3 let navštěvující MŠ

 • obsahuje hravé techniky
 • pracuje s dětským kolektivem a posiluje pozitivní vztahy mezi dětmi
 • zaměřený na snížení až odstranění náročných situací, které se mohou vyskytovat v prostředí MŠ; náročnými situacemi se rozumí negativní projevy dětí spojené s adaptací na nové prostředí MŠ; dále se může jednat o situace jako je posmívání, vyčleňování z kolektivu, vzájemné odmítání dětí, agresivní projevy v chování od braní věcí až po fyzické ubližování
 • reaguje na individuální potřeby jednotlivých dětských kolektivů
 • obsahuje šest setkání za školní rok; čtyři setkání probíhají první pololetí a dvě zbývající probíhají v druhém pololetí
 • dle zájmu MŠ lze rozšířit základní nabídku o doplňující témata (např. zdravá výživa, bezpečné chování ve světě dospělých, dobro × zlo atp.)
 • úzká spolupráce s pedagogy v MŠ
 • z každého setkání je pedagogům MŠ zaslána písemná zpráva o jeho průběhu
 • program vedou dva lektoři

Časová dotace: 60 min. jedno setkání

Počet účastníků: jedna třída
 

Program dlouhodobé primární prevence pro žáky 

Cílová skupina: žáci základních škol (1. - 9.třída)

 • nabízí ucelenou prevenci rizikového chování
 • reaguje na aktuální potřeby konkrétní třídy
 • interaktivní program probíhá formou zážitkových her s navazující diskusí
 • využívá utvářejících se postojů dětí a snaží se je vhodně usměrňovat
 • zaměřený na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení
 • v průběhu devíti školních let (je možné si program objednat pro 1. - 3.třídu nebo 4. - 9.třídu.
 • setkání pravidelně jednou za školní pololetí
 • program vede dvojice odborných lektorů
 • úzká spolupráce s třídními učiteli a školním metodikem prevence
 • možnost účasti třídního učitele na programu
 • bezprostředně po programu nabízíme dětem individuálních konzultace
 • po každém setkání zasíláme do školy písemnou zprávu o jeho průběhu

časová dotace: 90 minut pro 1. - 3.ročník, 180 minut pro 4. - 9.třídu na každé setkání

počet účastníků : jedna třída

Program dlouhodobé primární prevence pro studenty SŠ

Cílová skupina: studenti 1.ročníku středních škol a odborných učilišť

 • řada setkání se studenty či učni prvního ročníku
 • probíhá interaktivní formou
 • umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci
 • přináší informace o rizicích užívání návykových látek
 • dává možnost hovořit otevřeně o svých postojích a zkušenostech v životním období, kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty
 • program vede dvojice odborných lektorů
 • možnost účasti třídního učitele
 • počet setkání podle potřeb a možností školy, doporučená frekvence 2x měsíčně

časová dotace: 90 minut na každé setkání

počet účastníků: jedna třída

 

 • Programy selektivní primární prevence

jsou určeny pro skupiny, které nerealizují rizikové chování s žádnou mírou pravidelnosti a současně populaci, u které je zaznamenaná prokazatelná zvýšená zátěž, a to buď na rovině zdravotní (tj. hereditní zátěž v primární rodině pro jakýkoli typ duševního onemocnění či poruchy, úrazové a poúrazové stavy, chronická onemocnění, přítomnost zdravotního postižení, vývojových poruch, duševního onemocnění a další) nebo sociální (tzv. sociálně slabé rodiny - nízký příjem, nezaměstnanost, život v lokalitách ohrožených vyloučením, špatné podmínky bydlení a další). Také sem řadíme populaci, u které jsou zaznamenány komplikující faktory (např. rizikové chování realizované členem rodiny, pohyb mezi lidmi s problémy v rizikovém chování, zvýšená dostupnost návykových látek, výrazně narušené vztahy a výchovné zázemí apod.).

Program je určen především pro žáky základních škol a studenty středních škol.

Základním cílem jerozvíjet protektivní faktory, které zabraňují rozvoji možného rizikového chování v kolektivu se zvýšenou hrozbou vzniku, resp. rozvoje toho rizikového chování v kolektivu.

Program dlouhodobé selektivní primární prevence pro žáky 

Cílová skupina: žáci základních škol

 • nabízí ucelenou prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na problematiku závislostí
 • reaguje na aktuální potřeby konkrétní třídy
 • interaktivní program probíhá formou zážitkových her s navazující diskusí
 • využívá utvářejících se postojů dětí a snaží se je vhodně usměrňovat
 • zaměřený na atmosféru a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemnou komunikaci, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikanu, kriminalitu, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualitu, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení
 • v průběhu pěti školních let (obvykle se žáky 5.-9. ročníků)
 • setkání pravidelně jednou za školní pololetí
 • program vede dvojice odborných lektorů
 • úzká spolupráce s třídními učiteli a školním metodikem prevence
 • možnost účasti třídního učitele na programu
 • bezprostředně po programu nabízíme dětem individuálních konzultace
 • po každém setkání zasíláme do školy písemnou zprávu o jeho průběhu
 • speciální konzultace pro pedagogy během školního roku

časová dotace: 180 minut na každé setkání

počet účastníků : jedna třída

Program dlouhodobé selektivní primární prevence pro studenty SŠ

Cílová skupina: studenti 1.ročníku středních škol a odborných učilišť

 • řada setkání se studenty či učni prvního ročníku
 • probíhá interaktivní formou
 • umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci
 • přináší informace o rizicích užívání návykových látek
 • dává možnost hovořit otevřeně o svých postojích a zkušenostech v životním období, kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty
 • program vede dvojice odborných lektorů
 • možnost účasti třídního učitele
 • počet setkání podle potřeb a možností školy, doporučená frekvence 2x měsíčně
 • speciální konzultace pro pedagogy během školního roku

časová dotace: 90 minut na každé setkání

počet účastníků: jedna třída

 

 • Programy indikované primární prevence

v rámci indikované primární prevence realizuje tzv. Intervenční programy zejména pro  třídy se vztahovými problémy.

Program jevhodný pro ty třídy, u nichž došlo k posunu skupinové dynamiky nebo aktuálních témat za hranici toho, co lze označit za zdravé nebo adekvátní vzhledem k věku dětí. Intervenční program je určen pro žáky ZŠ.

Cílemprogramů pak je zastavit již probíhající rizikové chování a vrátit chování jedince či jedinců do stavu normy.

Intervenční program

Se zaměřením na narušené vztahy v kolektivu a šikanu/ projevy xenofobie a rasismu/ experimentování žáků s návykovými látkami

Cyklus 6 x 3 vyučovací hod.

Obsah programu:

V rámci intervenčního programu lektoři intenzivně po dobu dvou měsíců pracují se třídami, u nichž lektoři primární prevence nebo učitelé rozpoznali výskyt sociálně patologických jevů jako je šikana, projevy xenofobie a rasismu nebo rozšířené experimentování s návykovými látkami. Součástí programu je diagnostika vztahů ve třídním kolektivu, které umožní s dětmi efektivně pracovat.

 

2. Jednorázové přednášky pro žáky ZŠ a studenty SŠ

 • Drogy: zábava, nebo nebezpečí?

Cílová skupina: žáci 2.stupně základních škol, studenti škol středních, učni

 • jednorázová beseda je zaměřená na problematiku užívání nejrozšířenějších ilegálních drog: marihuany, pervitinu a extáze
 • pomocí jednoduchých her lektor navozuje atmosféru pro další otevřenou diskusi
 • využívá přitom informací, případně zkušeností, které děti už získaly, doplňuje je o další podstatná fakta a koriguje obvyklé mýty
 • cílem je vyzdvihnout možná úskalí životního stylu, který je s užíváním těchto drog spojený, snížit atraktivitu drogových experimentů, oddálit je a jasně vymezit hranici mezi experimentováním a problémovým užíváním

časová dotace: 90 minut

počet účastníků: jedna třída

 • Alkohol a cigarety

Cílová skupina: žáci základních škol

 • jednorázová beseda o u nás nejobvyklejších a nejrozšířenějších návykových látkách
 • lektor pomocí interaktivních her vyvolává diskusi o postojích, názorech a zkušenostech účastníků
 • koriguje časté mýty o bezproblémovosti uvedených drog, informuje o rizicích a využívá vlivu zdravých postojů k usměrnění vznikajících vrstevnických norem
 • u těch jedinců, kteří se od experimentování s alkoholem a cigaretami jeví v současné době jako neodklonitelní, usiluje o změnu přístupu směrem k volbě méně rizikových způsobů užívání

časová dotace: 90 minut

počet účastníků: jedna třída

 • Video-beseda

Cílová skupina: žáci druhého stupně základních škol

Videoprojekce kvalitního dokumentu, který přináší konkrétní informace o uživatelích návykových látek a živě přibližuje jejich životní styl a osudy („Štěstí na jehle“, „Když musíš tak musíš“).

Komentář odborného lektora ke shlédnutému filmu.

Diskuse o problematice, která umožňuje vyjádřit vlastní názory, podrobněji objasnit rizika a ve spolupráci s dětmi hledat odpovědi na vynořující se otázky.

časová dotace: 90 minut

počet účastníků: jedna třída

 • Adaptační pobyty

Cílová skupina: žáci 6. tříd základních škol, studenti 1.ročníků škol středních, případně i žáci dalších ročníků

Usnadňují zvládnutí změněných podmínek, typicky při přechodu z prvého na druhý stupeň základní škol či při přechodu ze školy základní na střední.

Logicky probíhají obvykle na samém počátku školního roku.

Napomáhají při utváření zdravých vztahů a norem v nově vznikajícím kolektivu.

Zážitkové techniky jsou kromě prevence užívání návykových látek zaměřené právě na prohloubení vzájemného poznání, spolupráce a pomoci.

Naši lektoři se obvykle podílejí na tvorbě a vedení části programu, další část je prostorem pro pedagogy.

Délka pobytu vychází z možností a potřeb školy.

Další možností je účast našich lektorů a vedení programů na školách v přírodě či vícedenních školních výletech.

 • Komponovaný pořad - práce s filmem Katka - drogová problematika v kontextu lidského života pro ZŠ

Cílová skupina: žáci ZŠ

2 setkání, cyklus 2x3 vyuč.hodiny 

Obsah programu:

Práce s filmem je rozdělena na dvě setkání. V rámci každého z nich se zaměřujeme na jednu polovinu filmu, kde s dětmi mapujeme Katčiny hodnoty a jejich proměnu s prohlubující se závislostí. Tyto hodnoty mají děti možnost konfrontovat se svými vlastními hodnotami a uvědomit si destruktivní vliv návykových látek na důležité aspekty lidského života. V rámci druhého setkání se s dětmi blíže věnujeme vybraným momentům filmu – proměně partnerského vztahu a pojetí mateřské a otcovské role v souvislosti s drogovou závislostí. Pozornost je také věnována zamyšlení nad možnými okamžiky či situacemi, které člověka motivují k experimentování s návykovými látkami a nad tím,  jak tyto situace řešit jinak než drogou.

 • Komponovaný pořad - práce s filmem Katka - drogová problematika v kontextu lidského života pro SŠ

Cílová skupina: studenti SŠ

4 vyučovací hodiny

Obsah programu:

Program pro střední školy je realizován v rámci jednoho setkání a akcentuje zejména životní styl uživatelů různých návykových látek a jejich budoucí životní perspektivy. Diskuse se studenty dále rozvíjí téma pohledu společnosti na jednotlivé subkultury a jejich propojení s určitými návykovými látkami - to nakolik je tento pohled reálný či předsudečný a na kolik může ovlivnit život jedince.

3. Poradenství pro pedagogické pracovníky a rodiče

 • Přednáška pro rodiče

Cílová skupina: rodiče žáků a studentů, další rodinní příslušníci

Setkání přináší možnost zodpovědět nevyjasněné otázky rodičů.

Program vede odborný lektor se zkušeností s prací s rodinami závislých.

Cílem je zvýšit informovanost rodičů jako klíčových osob, posílit jejich kompetence a jistotu v obtížnějších výchovných situacích a motivovat je k případné spolupráci s odbornými zařízeními.

Obvyklá témata: jak velké nebezpečí drogy představují, jak mohu poznat že mé dítě drogy užívá, co dělat při podezření, co nezanedbat ve výchově, jak s dětmi o drogách mluvit.

časová dotace: 90 minut

počet účastníků: maximálně 25

 • Setkání s pedagogy

Cílová skupina: pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové

Beseda nad problematikou sociálně patologických jevů.

Zaměřuje se na jejich projevy ve škole, vhodné postoje k problematickým žákům a rodičům a reakce na konkrétní situace

Zahrnuje diskusi o mýtech a faktech o drogách a jejich uživatelích.

Témata přizpůsobujeme konkrétním potřebám školy.

časová dotace: 90 minut

počet účastníků: maximálně 25

 • Seminář k metodice filmu Katka 

více info zde