Stanovy

Stanovy občanského sdružení PROSPE

 

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: PROSPE (dále jen „sdružení“)

Sídlo: Biskupcova 39, Praha 3, 130 00

 

Čl. 2

Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.

 

 

Čl. 3

Cíl činnosti sdružení

1.Cílem sdružení je  poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem na drogovou problematiku.

2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o snížení výskytu sociálně patologických jevů, o kvalitní a efektivní integraci preventivních programů do škol a dalších výchovných zařízení.

 

Čl. 4

Členství

1.Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Členství zaniká:

            a) vystoupením člena písemným oznámením radě,

            b) úmrtím člena,

            c) u právnické osoby jejím zrušením,

            d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

            e) zánikem sdružení.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:

·        účastnit se jednání členské schůze,

·        volit orgány sdružení,

·        být volen do orgánů sdružení,

·        obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

·        dodržovat stanovy sdružení,

·        aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

·        svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

·        platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

·        dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

            a) valná hromada,

            b) rada sdružení,

            c) kontrolní komise.

 

Čl. 7

Valná hromada

1.Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.

4. Každý člen sdružení musí obdržet pozvánku na zasedání valné hromady nejpozději 14 dní před zasedáním.

5. Valná hromada zejména:

            a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,

            b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

            c) volí členy rady sdružení,

            d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,

            e) rozhoduje o zrušení členství,

            f) rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

8. Valná hromada stanovuje výši členských příspěvků.

 

Čl. 8

Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada má nejméně tři členy.

4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.

5. Rada zejména:

            a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

            b) koordinuje činnost sdružení,

            c) správní rada schvaluje vnitřní předpisy sdružení

            d) svolává valnou hromadu,

            e) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

            f) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,

6. Radu sdružení zastupuje navenek předseda a jedná jeho jménem, v případě jeho nepřítomnosti je k těmto úkonům zplnomocněn místopředseda.

7. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.

8. Předsedu volí Rada sdružení

9. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení a kontrola účetní evidence a plynulý chod sdružení.

10. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady sdružení.

11. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.

12. rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

13. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, vyjma případů, na které se vztahuje právo veta.

14. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Rada.

 

Čl. 9 Právo veta

1. Každý z členů rady má možnost uplatnit právo veta v otázkách přijímání nových členů sdružení.

2. Každý z členů rady má možnost uplatnit právo veta v otázkách vzniku nových projektů pod záštitou sdružení.

3. Právo veta lze dále uplatnit na jednotlivé případy, které si rada  předem odhlasuje.

 

Čl.10 Kontrolní komise

1. Členy Kontrolní komice volí Valná hromada ze svého středu.

2. Kontrolní komise má tři členy.

3. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědná Valné hromadě.

4. Kontrolní komise dozírá na hospodaření sdružení, a to zejména z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a vnitřních předpisů sdružení.

5. Kontrolní komise zpracovává pravidelně jedenkrát ročně zprávu o své činnosti, kterou projednává na zasedání správní rady sdružení a po té předkládá valné hromadě na pravidelném zasedání.

 

Čl. 11 Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s majetkem a k plnění svých cílů užívá majetek, který tvoří zejména:

movitý majetek případně nemovitý majetek, finanční dotace, příspěvky a dary, popř. dědictví, příjmy z podnikatelské činnosti sdružení, vlastního jmění a jiné příjmy, členské příspěvky

2. Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, organizačním řádem a vnitřními předpisy sdružení.

3. Součástí hospodaření sdružení může být zajištění obchodní činnosti.

4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Čl. 12 Zánik sdružení

1 Sdružení zaniká:

            a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě      rozhodnutí valné hromady,

            b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Praze dne 8.12. 2008