Vzdělávání

 

V posledních letech jsme svědky trendu přesouvání těžiště preventivního působení z externích organizací na pedagogické pracovníky působící přímo na školách. Jedná se o změnu jistě pozitivní, neboť učitelé jsou ti, kdo své žáky znají nejlépe a mohou tak přizpůsobit preventivní programy přímo podle potřeb každé třídy. Mohou také nenásilně včleňovat preventivní témata do svých hodin a souvisle tak působit na postoje žáků.

Přesto nebo možná právě pro velké možnosti, jak preventivně působit na žáky, mají vyučující často také množství nejistot, jak program správně realizovat. 

Proto nabízíme pro pedagogické pracovníky ucelené kurzy primární prevence a práci s metodikou k filmu Katka, který poskytuje realistický vhled do problematiky závislostí. 

Prospe, z.s. je k provádění vzdělávacích programů akreditováno MŠMT pod č.j. MSMT - 42123/2018-1 ze dne 16.10.2018.

 

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT-33032/2018-1-958 ze dne 16.10. 2018.

 

Kurz si klade za cíl především zvýšit kompetence učitelů, kteří si osvojí některé dovednosti a témata v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem, zažijí si techniky práce zážitkové pedagogiky, základní práci s jednotlivými žáky a s dalšími pedagogy, dále se naučí řešit aktuální témata, které se ve třídě objeví. Po školení bude vyškolený učitel schopen sestavit program vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma, předstoupit před třídu a odvést program, přičemž bude připraven na nejčastější krizové situace. Tento učitel bude znát základní právní předpisy, především ohlašovací povinnost a metodické pokyny MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě. Nejdůležitějším cílem je, aby se třídní učitelé naučili nové způsoby práce, techniky práce s kolektivem, které mohou využit během svých třídnických hodin jako podporu primární prevence rizikového chování.

Hodinová dotace: 40 hodin

Max. počet účastníků: 15

Místo konání: Praha (Na Strži 1683/40, Praha 4)

Cena za osobu: 5 000 Kč

 
BlokyBlokAnotace blokuHodinová dotace bloku (hod)
I. Blok

Den 1

dopoledne

Úvodní kolečko + praktická cvičení+ diskuse+ přednáška

Představení lektorů, seznámení s programem, seznámení se účastníků navzájem pomocí interaktivních technik, diskuse nad zadáváním jednotlivých technik: cílová skupina těchto technik, úskalí

Teoretický blok: sestavování programu

  4

Den 1 odpoledne

Praktická cvičení + diskuse+ brainstorming + přednáška

Interaktivní techniky na spolupráci a tvorbu pravidel, diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: cíle programů, reflexe

  4

Den 2 dopoledne

Přednáška + praktická cvičení + diskuse

Interaktivní techniky na téma závislosti a zdravý životní styl Diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: drogy

  4

Den 2 odpoledne

Praktická cvičení + diskuse + přednáška

Interaktivní techniky na téma hodnoty a emoce.

Diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: psychohygiena

  4

Den 3

dopoledne 

Praktická cvičení + diskuse + přednáška

Interaktivní techniky na téma šikana a kyberšikana.

Diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: právní aspekty šikany, ohlašovací povinnost

  4
II. Blok

Den 4

dopoledne

Praktické cvičení+ diskuse+ přednáška

Interaktivní techniky na téma partnerské vztahy a sexualita

Diskuse nad jednotlivými technikami: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, reflexe

Teoretický blok: rizika předčasného pohlavního života, antikoncepce, ochrana před pohlavně přenosnými nemocemi, interrupce

  4

Den 4

odpoledne

Praktické cvičení + práce ve skupinách + sebereflexe+ přednáška

Sestavení programu pro danou třídu a na dané téma ve skupinách a následná prezentace

Jednotlivci zadají vybranou techniku

Zpětná vazba od skupiny, sebereflexe

Teoretický blok: konstruktivní zpětná vazba

  4

Den 5 dopoledne

Praktické cvičení + sebereflexe + přednáška

Jednotlivci (kteří ještě nebyli) zadají vybranou techniku

Zpětná vazba od skupiny, sebereflexe

Teoretický blok: práce s rodiči

  4

Den 5

odpoledne

Diskuse + přednáška + modelová situace

Diskuse nad tématem: spolupráce s rodinou při výskytu rizikového chování – možnosti a rizika jejího zapojení do řešení

Teoretický blok: individuální konzultace se žákem, rodičem základy krizové intervence

Modelová situace: nácvik zvládnutí krizové situace

  4

Den 6 dopoledne

Diskuze + přednáška+ závěrečné kolečko

Teoretický blok: administrativa, psaní zpráv z programů, záznamy o výskytu rizikového chování ve třídě

Interaktivní technika: uzavření programu

Diskuse nad technikou: cíle, cílová skupina, zadávání, úskalí, představení dalších technik uzavírání programu- „hladivky“

Zhodnocení kurzu

  4

Aktuální informace o termínech kurzu naleznete v aktualitách.

Přihlášku najdete na této stránce níže ke stažení. Zasílat přihlášky na kurz můžete na adresu primarka(zavináč)centrum.cz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzdělávací seminář k metodice Katka pro pedagogické pracovníky (ŠMP, výchovné poradce, školní psychology a třídní učitele)

Jak efektivně realizovat protidrogový program?

Práce s filmem Katka

 

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j. MSMT- 33032/2018-1-958 ze dne 16.10. 2018.

 

 

Začátkem roku 2010 vstoupil do našich kin dokument Heleny Třeštíkové Katka, autenticky zobrazující život s drogovou závislostí. Unikátní je na něm nejen doba, po kterou Třeštíková Katku natáčela, ale také komplexní zachycení destruktivního vlivu závislosti na všechny důležité roviny lidského života. Z toho důvodu Prospe vytvořilo ve spolupráci s Helenou Třeštíkovou a ministerstvem školství k filmu metodiku, díky níž lze film využít v rámci protidrogové prevence na druhých stupních základních škol a na školách středních.

Během pilotování metodiky přímo ve třídách se ukázalo, že film se zdá být zajímavý nejen dospělým preventistům, ale také žákům a studentům, kterým se čas od času zdá, že drogové problematiky bylo již dost a že jsou tímto tématem přesyceni. Proto, bez ohledu na různorodé reakce, které film vzbuzuje, se Prospe rozhodlo dokument Katka využívat v rámci svých preventivních programů stabilně.

 

Kromě toho, že pracujeme s filmem přímo ve třídách, jsme se také rozhodly naučit pracovat s filmem ty, kteří s ním mohou pracovat nejefektivněji, tedy vyučující, metodiky prevence a výchovné poradce.

Nabízíme ucelený kurz práce s metodikou k filmu Katka, který poskytuje realistický vhled do problematiky závislostí.

Kurz Vám poskytne možnost realizovat efektivní program protidrogové prevence, přiměřený potřebám Vaší třídy, v němž budete mít zároveň oporu v pečlivě připravené metodice.

 

Metodika k filmu Katka

 

Metodika, se kterou Vás chceme naučit pracovat v rámci nabízeného vzdělávacího semináře, je rozdělena na dva celky, tj. na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část obsahuje vhled do problematiky užívání návykových látek formou odpovědí na 30 nejčastějších otázek žáků základních a studentů středních škol.

Praktická část zahrnuje popis přímé práce ve třídách jak na ZŠ, tak na SŠ. Jsou zde ale také uvedeny obecné zásady práce se třídou.

Další kapitola se zabývá problematickými situacemi, se kterými se můžete při tomto druhu práce setkat. Uvádíme zde také seznam literatury, ze které je možné čerpat komplexnější a podrobnější informace a seznam organizací v rámci jednotlivých krajů, která s touto problematikou souvisí.

Pro lepší orientaci v této problematice je v metodice zahrnut slovník pojmů.

Na konci jsou přiloženy veškeré materiály, které budete při realizaci potřebovat (evaluační dotazníky, materiály k jednotlivých technikám, dvd…).

 

Metody přímé práce

Při práci jsou využívané pracovní listy, modelové situace, práce se scénáři a diskuse. Program je prokládán relaxačními technikami.

Cíl

Komplexní zprostředkování drogové problematiky

Dílčí cíle

Zamyšlení nad vlastními hodnotami a jejich konfrontace s hodnotami člověka s drogovou závislostí.

Uvědomění si destruktivního vlivu drog na hodnotový systém člověka.

Trénink empatie – žáci se vžijí do role a života drogově závislého, čímž se posílí preventivní důsledky techniky.

Zvědomění faktu, že závislost není otázkou několika subkultur, ale týkají se nás všech.

 

Anotace kurzu

Zaměření:            Práce s filmem Katka na ZŠ a SŠ

Cílová skupina:    ŠMP, výchovní poradci, školní psychologové, třídní učitelé

Termín kurzu :     

Čas:                      8,00 - 14,30 hod.

Cena:                     3000,-

Místo setkání:     Praha

V ceně je zahrnuto DVD s filmem Katka a metodika k filmu na CD.  Každý účastník obdrží certifikát, který je známkou odborné způsobilosti práce s Metodikou Katka Prospe.

 

Minimální počet účastníků kurzu je 5 osob, v případě nenaplnění, bude kurz přesunut nebo realizován při menším počtu účastníků.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

PřílohaVelikost
Přihláška_na_školení Kurz pro učitele_2020.pdf104.73 KB