Mgr. Michaela Titmanová, Ph.D., nar. 1979

Kdo jsem:

Mám ráda svou práci. Naplňuje mě vědomí, že můžu spolu se svými kolegy obohacovat a zlepšovat život dětí a dospívajících. S vědomím, že „život není koláč s medem“ a že někdy jsme dole, někdy nahoře, se snažím v tomto duchu spolu s ostatními vytvářet podporu nejen pro děti, ale i  pro jejich rodiče. Čím dál více jsou nedílnou součástí této práce i učitelé, se kterými se PROSPE snaží táhnout také za jeden provaz. Když nepracuji, věnuji se rodině, ráda zahradničím, sportuji a cestuji. Věřím, že pravda a upřímnost je správná cesta.

Zaměstnání:

Od r. 2018 členka České asociace pro psychoterapii
Od r. 2018 – garant CŽV PedF UK – specializační studium školního metodika prevence
od r. 2016 – externí vyučující na PedF UK – Katedra psychologie
2013 – 2016 PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4, komunitní vedoucí a pedagog, koordinátor odborných asistentů PVŠPS
od r. 2014 – vlastní psychoterapeutická praxe
2012 – 2014 vedoucí sebezkušenostního výcviku pro sociální pracovníky, Fidcon (240 hodin)
od. r. 2011 – vlastní supervizní praxe (supervize, facilitace, mediace)
2009 – současnost – Prospe z.s., Frostova 334/27, Praha 10,organizace poskytující služby v oblasti prevence rizikového chování, pozice statutární zástupce a ředitelka, od r. 2011 lektorka intervenčních programů pro žáky ZŠ a studenty SŠ, vedoucí růstových skupin pro děti, vedoucí podpůrných skupin pro rodiče, individuální konzultace s rodiči
2005 – současnost – spoluzakladatelka Prospe o.s., lektorka dlouhodobých a jednorázových programů primární prevence pro žáky ZŠ a studenty SŠ, lektorka vzdělávacích seminářů pro učitele a rodiče
2003 – 2005 – Drop In, o.p.s. , Karolíny Světlé 17, Praha 1, organizace poskytující služby v oblasti terciální prevence, pozice terénní pracovník, v r. 2004 – vedoucí projektu primární prevence Drop In, o.p.s.
2003 – 2005 – Speciální škola při ODL(Olivova dětská léčebna), Olivova, Říčany, pozice učitelka a školní metodik prevence
2004 – ODL, Olivova, Říčany, Projekt sociální pomoci, terapeutka pro děti týrané a sex. zneužívané, vedení dětských arteterapeutických skupin
2000 – 2003 – vychovatelka v ODL, Olivovna, Říčany

Vzdělání a další specializace, rekvalifikace

2013 – 2022 – doktorandské studium PedF UK – Katedra psychologie, obor Pedagogická psychologie (téma: Koncepce klimatu třídy očima žáků, učitelů a rodičů)
2005 – 2008 – FHS UK – Supervize a řízení v neziskových a zdravotnických organizacích, Mgr., supervizor
2004 – 2009 – Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze (560 hodin), vedoucí výcviku Dr. Pinďáková, doc. Čálek (2014 – ukončené psychoterapeutické vzdělání v rozsahu 869 hodin)
2001 – 2003 – Jabok, Vyšší škola sociálně pedagogická a teologická v kombinaci se studiem ETF UK obor Sociální a pastorační práce, Bc., Dis, sociální pedagog
Dálší kurzy (nad 40 hodin)
Arteterapeutický sebezkušenostní kurz pod vedením Ing.PhDr. Marie Lhotové PhD. a PhDr.Ingrid Hanušové – 80 hodin
KPPP – kurz lektora primární prevnece, akreditace MŠMT – 40 hodiny
Rozhovor,nástroj pomoci – MUDr. F.Matuška – SPAS – 40 hodin
Krizová intervence – Remedium – základní varianta – 51 hodin
Dasainsanalytický výklad snů – Doc. Čálek – 100 hodin

Publikační činnost:

Arteterapie – Téma: Děti, 1.číslo/5, Dětská kresba podporuje všestranný rozvoj, Michaela Šteigerová
Sociální práce/Socialna práca – Téma: Školská socialna práca, 2/2013, Spíš je třeba zefektivňovat, co již škola má, než hledat další pomoc zvenku.
Školský psychológ / Školní psycholog 20 (1), 2019. Strana | 67. KLIMA VE ŠKOLNÍ TŘÍDĚ ANEB ŠIKANA V PRAXI. Michaela TITMANOVÁ.